MIL-E-1-1315 Electron Tube, Magnetron Type-6517 1/