MIL-E-1-384 Electron Tube, Gas Switching Type 6081